فصل سوم؛ روش تحقیق
1-3. مقدمه39
2-3. روش تحقیق39
3-3. جامعه آماری39
4-3. نمونه آماری40
5-3.فرضیه ها42
6-3. مدلهای تحقیق42
7-3.متغیر های تحقیق44
8-3. روش گردآوری داده ها48
9-3. روش های آماری مورد استفاده48
10-3. خلاصه فصل48
فصل چهارم؛ محاسبات و یافته های تحقیق
1-4.مقدمه50
2-4. نتایج آمار توصیفی50
3-4. تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق52
4-4. بخش اول : بررسی اثر نقدینگی و ریسک نقدینگی روی عدم تقارن اطلاعاتی52
5-4. بخش دوم : بررسی اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی روی مازاد بازده سهام59
6-4. خلاصه فصل66
فصل پنجم؛ نتیجهگیری و پیشنهادات
1-5. مقدمه68
2-5. خلاصه و نتیجه گیری68
3-5. پیشنهاد کاربردی71
4-5. پیشنهاد برای تحقیقات آتی71
منابع و ماخذ72
ABSTRACT77
فهرست جداول
1-3. گروه های صنعت طبقه بندی شده در بورس اوراق بهادار تهران40
2-3. شماره و ردیف گروه های صنایعی که بدلیل واسطه گری مالی حذف شده اند41
3-3. شماره و ردیف گروه های صنایع باقی مانده که نمونه آماری را شکل می دهند41
1-4. نتایج آماره های توصیفی مورد استفاده در این تحقیق51
2-4. نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM مدل اول52
3-4. نتایج آزمون آماره F53
4-4. نتایج آزمون آزمون هاسمن53
5-4. نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل اول تحقیق55
6-4. نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM مدل دوم 59
7-4. نتایج آزمون آماره F60
8-4. نتایج آزمون آزمون هاسمن60
9-4. نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل دوم تحقیق62

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1) مقدمه :
تاثیر اطلاعات مالی بر رفتار بازار سهام یکی از موضوعات اصلی تحقیق در امور مالی است.از این رو پیامد ها و عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.یکی از این پیامد های اساسی عدم تقارن اطلاعاتی است که به برتری اطلاعاتی یکی از طرفین معامله بر دیگری اشاره دارد. با توجه به اهمیت مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی اکنون پذیرفته شده است که بدون ورود عدم تقارن اطلاعاتی در مدل ها تحلیل های اقتصادی ناقص می باشد.
در این راستا در سالهای اخیر تلاش قابل توجهی در زمینه مطالعه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار های مالی،عوامل موثر بر آن و رابطه ی آن با سایر موضوعات مالی صورت گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می پردازد.
نقدینگی(نقدشوندگی) به معنای سرعت تبدیل سرمایه گذاری ها یا دارایی ها به وجوه نقد می باشد. اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو می شوند می توانند حاکی از سرعت نقدشوندگی آنها باشد. در حقیقت فقدان نقدشوندگی ممکنست تاثیر منفی بر ارزش سهام بگذارد.]19[
در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می کنند. نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرایط ریسک مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است. یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حائز اهمیت است.
موضوع نقدشوندگی به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده سهام در اواسط دهه سال 1980مطرح گردید.تحقیقاتی چون تحقیق اکبو و نورلی1 (2005) نشان می دهد که عامل نقد شوندگی بر بازده
دارایی موثر است و سرمایه گذاران همواره آن را مورد توجه قرار می دهند.]19[
مطالعه حاضر تمرکزی دو گانه دارد :
اولا تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیرهای شرکت و فاکتورهای بازار فراهم می نماید.
ثانیا اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی را روی مازاد بازده سهام بررسی می کند.
در تحقیق حاضر سعی شده است که بعد خاصی از ریسک نقدینگی را که سرمایه افراد را تهدید کرده و موجب تفاوت قیمت پیش بینی شده از قیمت واقعی می باشد تبیین شود.
2-1) بیان مساله:
عدم تقارن اطلاعاتی همواره مساله مهمی در میان دانشگاهیان بوده است. در عدم تقارن اطلاعاتی ، اطلاعات یک طرف مبادله بیش از طرف دیگر است. یکی از راه ها برای انجام مبادله موفق این است که خریدار تلاش کند تا اطلاعات خود را از طرف دیگر یعنی فروشنده و سطح کیفیت خدماتش تا حد ممکن بالا ببرد. اما اینکار همیشه عملی نیست و چندان مقرون به صرفه هم نیست.
به طور کلی نمایندگان (افراد درون سازمانی)در یک سوی بازار از اطلاعات بهتر و بهنگام تری(مزیت اطلاعاتی) در مورد شرکت نسبت به سایر گروهها (افراد برون سازمانی)در سوی دیگر بازار برخوردار باشند به اصطلاح می گویند که بازار دارای ویژگی عدم تقارن اطلاعاتی است.وجود اطلاعات نامتقارن در بازار به مساله گزینش مغایر(معکوس) در معاملات منجر می شود، که نهایتا نا کارآمدی بازار را به همراه خواهد داشت.افزایش عدم تقارن اطلاعاتی اثر نامطلوبی بر هزینه سرمایه خواهد داشت زیرا تامین کنندگان نقدینگی برای حفاظت خود در مقابل ریسک گزینش مغایر،دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند که این امر باعث کاهش عمق بازار شده ، در نتیجه به کاهش نقدینگی می انجامد. بنا براین گزینش مغایر هزینه هایی در بر خواهد داشت که شرکتها ترجیح می دهند از منابعی تامین مالی کنند که دارای کمترین ریسک گزینش مغایر می باشد. ]13[در این میان تامین سرمایه از طریق سهام بیشترین ریسک را خواهد داشت،زیرا عدم تقارن اطلاعاتی منجر به افزایش صرف ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود.]9[

3-1) فرضیه های تحقیق :
1-3-1) فرضیه اول: رابطه ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و حجم معاملات وجود دارد.
2-3-1) فرضیه دوم: رابطه ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و دفعات انجام معامله وجود دارد.
3-3-1) فرضیه سوم: رابطه ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدینگی سهام وجود دارد .
4-3-1) فرضیه چهارم: رابطه ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار وجود دارد .
5-3-1) فرضیه پنجم: رابطه ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدینگی بازار وجود دارد .

6-3-1) فرضیه ششم : رابطه معناداری بین مازاد بازده سهام و نقدشوندگی سهام شرکت وجود دارد.
7-3-1) فرضیه هفتم : رابطه معناداری بین مازاد بازده سهام و ریسک نقدینگی شرکت وجود دارد.
8-3-1) فرضیه هشتم : رابطه معناداری بین مازاد بازده سهام ونقدینگی بازار وجود دارد.
9-3-1) فرضیه نهم : رابطه معناداری بین مازاد بازده سهام و ریسک نقدینگی بازار وجود دارد.

4-1) هدف از اجراء :
هدف از انجام تحقیق پیش رو بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.
در واقع هدف از انجام این تحقیق رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:
– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟
– در صورت وجود رابطه این رابطه چگونه است؟
– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟
– …

5-1) توجیه ضرورت انجام طرح :
با فرض وجود رابطه ای معنادار میان عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی و ریسک نقدینگی با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی که در پژوهش حاضر با اندازه گیری شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قابل محاسبه است می توان هزینه های ناشی از ریسک نقدینگی همچون هزینه فرصت ناشی از نگهداری وجه نقد،هزینه سرمایه و … را کنترل نمود.

6-1) طرح تحقیق:
این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکتهای خصوصی و هم فاکتورهای بازار گسترده می پردازد.
این مطالعه تمرکزی دو گانه دارد :
اولا تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیرهای شرکت خصوصی و هم فاکتورهای بازار فراهم می نماید.
ثانیا اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی را روی مازاد بازده سهام بررسی می کند.

7-1) جمع آوری داده ها:
داده های مربوط به شرکتهای نمونه ابتدا از منابع مختلف از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها ، مندرج در سایت رسمی بورس و نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین استخراج گردید.

8-1) جامعه آماری و نمونه گیری:
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1384 الی 1389 (دوره شش ساله) است که دارای ویژگی های زیر باشند:
– تا پایان اسفند 1383 در بورس پذیرفته شده باشند.
به منظور افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
طی دوره مورد نظر تغییر فعالیت و یاتغییر سال مالی نداده باشند.
جز بانک ها ، شرکتهای سرمایه گذاری یا واسطه مالی ، لیزینگ، بیمه ای و این قبیل نباشند.
معاملاتشان در بورس دچار وقفه طولانی نشده باشد.به عبارت دیگر سهام این شرکتها در طول سال های مزبور در بورس فعال بوده و وقفه بیش از سه ماه نداشته باشند.
دسترسی لازم به قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش روزانه و همچنین سایر اطلاعات مالی آنها در طی دوره مورد بررسی وجود داشته باشد.
تعداد نمونه پژوهش حاضر که با استفاده از نمونهگیری حذفی انتخاب شده است108 شرکت می باشد.
9-1) تجزیه و تحلیل داده ها :
داده های مربوط به شرکتهای نمونه ابتدا از منابع مختلف از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها مندرج در سایت رسمی بورس و نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین استخراج گردید. داده های گردآوری شده پس از حصول اطمینان در صحت و دقت آنها ،جهت محاسبه برخی متغیر های تحقیق به صفحه گسترده اکسل2 منتقل شدند.تجزیه و تحلیل نهایی داده ها با کمک نرم افزار آماری ایویوز3 صورت گرفت.

10-1) مدل های تحقیق :
1-10-1) مدل اول :
در پژوهش حاضر مدل زیر برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و یافتن داده های مناسب برای پشتیبانی فرضیه اول ارائه می گردد :
BAS_(i,t)=b_0+b_1 Volume_(i,t)+b_2 TRADES_(i,t)+b_3 LiRisk_(i,t)+b_4 Liqui_t
+b_5 LiRisk_t+b_6 SIZE_(i,t)+b_7 PRICE_(i,t) +?_(i,t)
در مدل فوق BAS_(i,t) شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بصورت درصدی در شرکت است.
Volume_(i,t)حجم مبادلات سهام i در سالt است.
TRADES_(i,t)تعداد دفعات مبادلات انجام شده روی سهام i در سال t است.
LiRisk_(i,t)میزان ریسک نقدینگی سهام شرکتi در سال t است.
Liqui_t میزان نقدینگی بازار در سال t است.
LiRisk_t میزان ریسک نقدینگی بازار در سال t است.
SIZE_(i,t) اندازه شرکت i در انتهای سال t است.
PRICE_(i,t) قیمت سهام i در انتهای سال t می باشد.

2-10-1) مدل دوم:
پژوهش حاضر مدل دوم را برای آزمون اثرات نهایی ریسک نقدینگی روی مازاد بازده سهام بعد از کنترل فاکتورهای ریسک بازار همچون اندازه ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و غیره ارائه می نماید:
AR_(i,t)=b_0+b_1 Liqui_(i,t)+b_2 LiRisk_(i,t)+b_3 Liqui_t+b_4 LiRisk_t
+b_5 MKT_t+b_6 SMB_t+b_7 HML_t+b_8 MOM_t+?_(i,t)
در مدل فوق AR_(i,t) مازاد بازده سهام شرکت i در سالt است.
Liqui_(i,t) میزان نقدشوندگی سهام شرکت i در سال t است.ر ساد بازده پرتفوی
LiRisk_(i,t)میزان ریسک نقدینگی سهام شرکتi در سال t است.
Liqui_t میزان نقدینگی بازار در سال t است.
LiRisk_t میزان ریسک نقدینگی بازار در سال t است.
MKT_tمازاد بازده پرتفوی بازاردر سال t است.
SMB_t اختلاف میان بازده سهام پرتفوی سهام شرکتهای کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ در سال t است.
HML_t اختلاف میان بازده سهام پرتفوی سهام شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین و پرتفوی سهام شرکت های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالادر سال t است.
MOM_t اختلاف میان بازده سهام پرتفوی سهام بازنده و پرتفوی سهام برنده در سال t است.
11-1) متغیرهای تحقیق :
در تحقیق حاضر در حالت کلی عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل و نقدینگی و ریسک نقدینگی به عنوان متغیر وابسته معرفی می گردند.
اما در مدل های ارائه شده:
1-11-1) متغیر های وابسته:
1-1-11-1 (شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش(BAS_(i,t)):
اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در تحقیقات مختلف یا به صورت قدر مطلق و یا به صورت نسبی مورد استفاده قرار گرفته است.اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق یا واقعی سهام عبارتست از قیمت پیشنهادی فروش ، منهای قیمت پیشنهادی خرید سهام.اما اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته با استفاده از فرمول زیر که در تحقیقات مختلفی چون استل4(1987)، کهن5 و همکاران (1979) ، مورس و آشمن6 (1983) و بون7(1998) به کار گرفته شده است محاسبه می گردد :
(Ask-Bid)/?((Ask+Bid)/[email protected])*100
قیمت پیشنهادی خرید و فروش از متوسط قیمتهای پیشنهادی روزانه طی سالt بدست می آید.
2-1-11-1) مازاد بازده سهام (AR_(i,t)):که از فرمول زیر قابل محاسبه است:
AR_(i,t)=R_(i,t)-R_(f,t)
که در آنR_(i,t) بازده سهام در ماه t و R_(f,t) بازه بدون ریسک در سال t می باشد.
2-11-1) متغیر های مستقل:
1-2-11-1) حجم مبادلات(Volume_(i,t)):حجم سهام شرکت در طول سال t که در آخر سال t بدست می آید.
2-2-11-1) تعداد معاملات (TRADES_(i,t)):ریشه دوم تعداد مبادلات درسال t می باشد.
3-2-11-1) ریسک نقدینگی سهام (LiRisk_(i,t)): از فرمول زیر قابل محاسبه می باشد.
LiRisk_(i,t)=(V_(i,t)-m(V_(i,t) ))/s(V_(i,t) )
که در آن V_(i,t) متوسط قیمت خرید و فروش سهام در سال t و m(V_(i,t) ) و s(V_(i,t) ) به ترتیب میانگین و انحراف معیار V_(i,t) در سال t می باشند.
4-2-11-1) نقدینگی بازار(Liqui_t):در پژوهش حاضر نقدینگی بازار از روشی که پوستر و استامباغ (2003) استفاده کرده اند محاسبه شده است.
r_(i,d,t)^e=a+b r_(i,d,t)^ +?_(i,t) Volume_(i,d,t)+?_(i,t)
5-2-11-1) ریسک نقدینگی بازار(LiRisk_t):از فرمول زیل قابل محاسبه است:
LiRisk_t=(Liqui_t- m(Liqui_t ))/s(Liqui_t )
که در آن Liqui_t نقدینگی بازار وm(Liqui_t ) و s(Liqui_t ) به ترتیب میانگین و انحراف معیار نقدینگی بازار در دوره تحقیق می باشند.
6-2-11-1) اندازه شرکت(SIZE_(i,t)):از فرمول زیر قابل محاسبه می باشد:
SIZE_(i,t)=ln?(MV_(i,t) )-md(ln?(MV_(m,t) )
که در آن ln?(MV_(i,t) ) لگاریتم طبیعی ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت در انتهای سال t و md(ln?(MV_(m,t) ) میانه ارزش بازار شرکتهای نمونه می باشد.
7-2-11-1) قیمت سهام(PRICE_(i,t)):از لگاریتم طبیعی قیمت سهام در انتهای سال t بدست می آید.
8-2-11-1) نقدشوندگی سهام( Liqui_(i,t)):با معکوس نمودن شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بدست می آید.
9-2-11-1) مازاد بازده بازار8(MKT_t):
MKT_t=R_(m,t)-R_(f,t)
که در آن R_(m,t) ارزش موزون بازده بازار در سال t و R_(f,t) بازه بدون ریسک در سال t می باشد.
10-2-11-1) فاکتور ریسک مبتنی بر اندازه9 (SMB_t):اختلاف میان بازده سبد سهام شرکتهای کوچک و بازده سبد سهام شرکتهای بزرگ می باشد.
11-2-11-1) فاکتور ریسک مبتنی بر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام10(HML_t):اختلاف میان بازده سبد سهام شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و بازده سبد سهام شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین می باشد.
12-2-11-1) فاکتور ریسک برتری11(MOM_t):اختلاف میان بازده سبد سهام برنده و سبده سهام بازنده می باشد.
12-1) تعریف واژه گان کلیدی :
عدم تقارن اطلاعاتی12: در عدم تقارن اطلاعاتی ، اطلاعات یک طرف مبادله بیش از طرف دیگر است.یعنی اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن و نابرار بین افراد توزیع می گردد که نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد ایجاد می نماید.
شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش13 :” اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش است ]27[که از جمله معیارهای نقدشوندگی می باشد که در تحقیقات اخیر به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرارگرفته است.
تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خریدو پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش را، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می نامند و معامله زمانی رخ می دهد که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایینترین قیمت پیشنهادی فروش، برابر باشند.]7[
نقدشوندگی14: نقدشوندگی ، به این معنی است که بتوان دارایی را بدون تحمل ضرر و زیان وهزینه ، به پول نقد تبدیل کرد.]6[
دوگونه نقدینگی وجود دارد:
نقدینگی(یا نقدشوندگی) بازار15
نقدینگی تامین مالی 16
نقدشوندگی بازار یک ورقه بهادارزمانی مطلوب است که به راحتی بتوان آن را معامله نمود، به بیان دیگر شکاف بین قیمت‌های پیشنهاد خرید و فروش وارده برای آن کم ، نوسانات این دامنه کم و انعطاف قیمتی‌اش بالا باشد و البته همچنین کسب اطلاعات در مورد آن آسان باشد .
نقدینگی تامین مالی یک بانک یا سرمایه‌گذار زمانی مناسب ارزیابی می‌شود، که منابع مالی کافی به‌واسطه سرمایه خود یا وام‌های وثیقه‌ای17 (به وام‌هایی گفته می‌شود که وام‌گیرنده در ازای دریافت آن دارایی‌های را به عنوان تضمین وام به وثیقه نزد بانک می‌سپارد ) در اختیار داشته باشد.]2[
ریسک نقدینگی18 : ریسک نقدینگی (نقدشوندگی) بازار عبارت است از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که فرد احتیاج به معامله دارایی‌اش دارد و ریسک نقدینگی تامین وجوه عبارت است از خطر عدم توانایی معامله‌گر در تامین مالی وضعیت خود (خرید یا نگهداری) و در نتیجه اجبار به رها نمودن آن. ]2[
13-1) خلاصه فصل
در این فصل به ارائه کلیات تحقیق پرداخته شد و طرح کلی تحقیق مشخص گردید. موارد ذکر شده در این فصل شامل مقدمه، بیان موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، فرضیههای تحقیق، روش تحقیق بودند.

14-1) چارچوب فصول بعد
در فصل دوم به ارائه مبانی نظری، ادبیات موضوع و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در حوزه عدم تقارن اطلاعاتی ، نقدینگی و ریسک نقدینگی پرداخته خواهد شد. در فصل سوم، روش انجام تحقیق تشریح شده و جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونهگیری استفاده شده ارائه خواهد شد. همچنین در این فصل فرضیههای تحقیق بیان شده و متغیرهای تحقیق و شیوه محاسبه آنها آورده خواهد شد و روش گردآوری اطلاعات و روشهای آماری استفاده شده به طور مبسوط تشریح خواهد شد. در فصل چهارم مدلهای تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیههای تحقیق آزمون خواهد شد و سرانجام در فصل پنجم، نتایج حاصل از آزمون فرضیهها و تجزیه و تحلیلهای انجام شده بیان گردیده و توصیه برای تحقیقات آتی داده خواهد شد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه موضوع

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(2-1 مقدمه
در سالهای اخیر تلاش قابل توجهی در زمینه مطالعه عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی با هدف توضیح ناکامی این بازارها در دستیابی به سطوح مطلوب سرمایه گذاری صورت گرفته است .عدم تقارن اطلاعاتی که به برتری اطلاعاتی یکی از طرفین معامله بر دیگری اشاره دارد، از آن جا که سطح آن به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، محققین از برخی معیارهای جانشین برای سنجش آن استفاده نموده اند.[12] در تحقیق حاضر از دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شده است.
دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام یک معیار اندازه گیری نقدشوندگی اوراق بهادار شرکت است که نخستین بار توسط دمستز19 (1986)مطرح شد[42]،. استال20(2000) بیان می دارد که دامنه قیمت پیشنهادی از بازارسازها در مقابل زیانهای ناشی از معامله با سرمایه گذاران آگاه تر محافظت می کند، به طوری که آن ها به منظور محدود کردن معامله با مشتریان آگاه تر، دامنه قیمت را به اندازه کافی گسترده و در مقابل به منظور جذب معامله گران نقدینگی، دامنه قیمت را محدود می نمایند[42]
مدل های تحلیلی نظیرکایل21(1985) و گلاستن و میلگروم22 (1985) پیش بینی می نمایند که عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک انتخاب مغایر تأمین کنندگان نقدینگی (بازارسازها) را افزایش می دهد که این موضوع سبب می شود که آن ها با گسترش دامنه قیمت پیشنهادی و کاهش عمق بازار و در نتیجه با کاهش نقدشوندگی به آن واکنش نشان دهند، به عبارت دیگر سطوح بالاتر عدم تقارن اطلاعاتی (معامله آگاهانه) با دامنه قیمت پیشنهادی بالاتر همراه خواهد بود[23]از این رو دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به طور گسترده در تحقیقات پیشین بعنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی به کار رفته است.
در این تحقیق اولا تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیرهای شرکت خصوصی و هم فاکتورهای بازار فراهم می نماید.سپس اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی را روی مازاد بازده سهام بررسی می گردد.
در رابطه با اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی را روی مازاد بازده سهام باید گفت ،در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می کنند. نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرایط ریسک مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است. یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ این موضوع تبلور ریسک عدم نقد شوندگی دارایی در ذهن خریدار است که می تواند باعث انصراف سرمایه گذار از سرمایه گذاری شود. هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد،آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد[19].
شواهد تجربی نشان می دهد که عامل عدم نقدشوندگی در تصمیم گیری ها می تواند نقش مهمی را ایفا نماید. به عبارت دیگر برخی سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مواردی قدرت نقد شوندگی می تواند اهمیت زیادی داشته باشد.نقد شوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایه گذاری ها یا دارایی ها به وجوه نقد می باشد. اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو می شوند می توانند حاکی از سرعت نقد شوندگی آنها باشد[19].در حقیقت فقدان نقدشوندگی ممکنست تاثیر منفی بر ارزش سهام بگذارد[36]نسبت عدم نقدشوندگی نشان دهنده میزان حساسیت قیمت سهم در مقابل تغییرات هر واحد در حجم معامله آن روز است. عدم نقدشوندگی زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهام در واکنش به حجم معاملات کم تغییرات زیادی داشته باشد[32] نقد شوندگی تاثیر جریان سفارش را برقیمت منعکس می سازد. اکبو و نورلی23(2005) معیارهای ریسک و بازده را با استفاده از استراتژی پرتفوی سرمایه گذاری بر روی بیش از 6000 سهامی که برای اولین بار در نزدک مورد معامله قرار می گرفتند به مدت 5 سال مورد بررسی قرار دادند. آنها از معیارهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت استفاده نمودند . [29]
در این تحقیق، تاثیر عوامل نقد شوندگی از قبیل اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و مازاد بازده بازار بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
(2-2عدم تقارن اطلاعاتی
گزارشهای مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می روند که مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن ها استفاده می کنند. از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعات وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. [14]
(2-3 اطلاعات متقارن
در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی درباره شرکت دارند بنابراین مدیران و بازار عدم اطمینان درباره شرکت را بطور یکسان تحمل میکنند. [14]
(2-4اطلاعات نامتقارن 24
در بازارهای کارای اوراق بهادر تصور براین است که اطلاعات در دسترس همگان قرار می گیرد.
یک عضو فعال در بازار(فروشنده) همواره درمورد دارایی مورد معامله چیزهایی می داند که عضو دیگر(خریدار)از آن آگاه نیست.در چنین وضعی بازار دارای ویژگی خاص است که آن را نامتقارن بودن اطلاعات می نامند. [14]
دو نوع عمده از اطلاعات نامتقارن وجود دارد:
گزینش نامناسب
خطر اخلاقی

(2-4-1گزینش نادرست 25
گزینش نادرست گونه ای از اطلاعات نامتقارن است که در یک سیستم اقتصادی یک یا چند نفر از طرف های قرارداد با یک معامله بالقوه نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی است.
یعنی برخی از اشخاص مثل مدیران و نیرو های درون شرکت نسبت به شرایط موجود و چشم انداز آینده در مقایسه با سرمایه گذاران خارجی اطلاعات بیشتری دارند. [12]

(2-4-2خطر اخلاقی 26
خطر اخلاقی نوعی اطلاعات نامتقارن است که از این دیدگاه یک یا چند نفر از طرف های قرارداد و معامله بالقوه می تواند شاهد انجام شدن خواسته های خود در معامله باشند ، ولی طرف دیگر نمی تواند شاهد چنین رخدادی باشد .
در واقع،برای سهامداران و بستانکاران غیرممکن است که برهمه کارهای مدیر ارشد و کیفیت کار او(که از جانب آنها انجام می دهد)نظارت مستقیم داشته باشند.از این رو امکان دارد مدیر وسوسه شود کم کاری کند و گناه کاهش یافتن عملکرد را به گردن عواملی بگذارد که ورای کنترل وی می باشند. [12]
(2-5 اهمیت اطلاعات نامتقارن
یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. درصورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود،می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود.بنابراین بهتر است کیفیت توزیع اطلاعات به صورت دقیق مورد ارزیابی قرارگیرد. [14]
از نکات مهمی که درمورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس های اوراق بهادار مطرح می شود،بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار،اثرات خود را برروی قیمت سهام منعکس می کند.
(2-6عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی میتواند برحسب محیط اطلاعاتی – کثرت اعلان های عمومی و تعداد مبادلات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تاثیر رفتار مدیران یا بازار قرارگیرد به عنوان نمونه وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد. برخی از این عوامل عبارتند از:

( 2-6-1کیفیت افشاء و عدم تقارن اطلاعاتی
مدل های نظری مختلف مانند دایاموند 27(1985) و دایاموند و ورچیا 28(1991) استدلال می نمایند که کیفیت بالاترافشاء می تواند میزان عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت کنندگان در بازارهای مالی را کاهش داده و در نتیجه به کاهش هزینه سرمایه و افزایش نقدشوندگی بیانجامد [23]. افشاء گسترده می تواند باعث جلب اعتماد مجدد سرمایه گذاران در مورد جنبه های مختلف عملکرد یا عملیات شرکت شده و به کاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی و یا به عبارتی به کاهش هزینه های اطلاعاتی سرمایه گذاران منجر شود [25]کیفیت بالای افشاء به طور کلی از دو طریق می تواند بر سطح عدم تقارن اطلاعاتی در بازار اثرگذار باشد نخست اینکه افشاء با کیفیت تر می تواند از طریق کاهش منافع مورد انتظار، در کسب اطلاعات محرمانه، انگیزه های جست وجوی این نوع اطلاعات را کاهش دهد و از سوی دیگر افشاء بهتر، مقدار نسبی معامله به وسیله سرمایه گذاران ناآگاه را افزایش می دهد. [12]

(2-6-2 اندازه شرکت
نتایج مطالعات لَنگ و لاندهالم29(1993) بیانگر آن است که سطح افشاء و میزان اطلاعات در دسترس در مورد نتایج شرکت های بزرگتر در مقایسه با شرکتهای کوچکتر به مراتب بیشتر است[25]همچنین براون و هیلجست30 ( 2007)، استدلال نمودند که قیمتهای سهام، اطلاعات شرکتهای بزرگ را زودتر از اطلاعات شرکتهای کوچکتر منعکس می کند. [12]بنابراین این انتظار وجود دارد که شرکت های بزرگتر با عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه با هزینه سرمایه کمتری نسبت به شرکتهای کوچکتر مواجه باشند. [25 ]
(2-6-3 میزان مخارج تحقیق و توسعه
طبق برخی قواعد گزارشگری مالی بسیاری از دارایی های نامشهود درون شرکتی، نه سرمایه ای محسوب شده ونه مستلزم افشاء جداگانه هستند.فقدان اطلاعات در دسترس عموم در خصوص دارایی های نامشهود شناسایی نشده، همراه با ابهام مرتبط با این فعالیتهای سرمایه گذاری، عدم تقارن بیشتری را میان مدیران وسرمایه گذاران از یکسو و به همان نحو میان سرمایه گذاران مطلع و بی خبر ایجاد می کند. بارث31 و همکاران در می یابند که شرکت های با مخارج تحقیق و توسعه و مخارج تبلیغاتی بیشتر، به دلیل وجود منافع بالقوه ناشی از کسب اطلاعات محرمانه مرتبط با این نوع مخارج، به میزان بیشتری توسط تحلیل گران پوشش داده می شوند . با این استدلال که مخارج تحقیق و توسعه منبع اصلی عدم تقارن اطلاعاتی است، ابودی و لیو32 (2000) بحث می کنند که منافع معاملات درون سازمانی در شرکتهای با مخارج تحقیق و توسعه بیشتر نسبت به شرکتهای بدون این نوع مخارج ، به طور قابل ملاحظه ای بیشتر است، این موضوع نشان دهنده آن است که افراد درون سازمانی از اطلاعات محرمانه خود در مورد این قبیل پروژه ها سوء استفاده می نمایند. لذا این انتظار وجود دارد که سطح عدم تقارن اطلاعاتی به طور مستقیم با میزان مخارج تحقیق و توسعه ثبت نشده مرتبط باشد. [12]
(2-6-4 فرصت های رشد
مطالعات صورت گرفته توسط اسمیت و واتز33(1992) بیانگر آن است که مسئله عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های با فرصت رشد بیشتر، شدیدتر خواهد بود. به عقیده گیور و گیور34 (1993)فرصت های رشد بیانگر میزان قابلیت دسترسی به پروژه های سرمایه گذاری سودآور و یا ایجاد موانع برای ورود به صنعت خاص است. شرکت های با چشم اندازهای آتی مطلوب، همواره دارای مزایای رقابتی نظیر محصولات منحصر به فرد و یا سهم عمده در بازار محصولات خود می باشند، بنابراین، این شرکتها برای حفظ مزایای رقابتی و همچنین به منظورجلوگیری از ورود رقبای جدید به این بازارها و یا جلوگیری از افزایش رقابت با رقبای موجود، تمایل چندانی به ارایه و افشای کامل اطلاعات عملیاتی حساس خود ندارند. [12]
(2-6-5 تعداد تحلیلگران پی گیر شرکت
شواهد تجربی موجود همواره بر این نکته تأکید دارند که بین عدم تقارن اطلاعاتی و میزان پی گیری شرکت از سوی تحلیل گران رابطه معکوسی وجود دارد. تحلیل گران مالی، به عنوان افراد حرفه ای که همواره در جست وجوی اطلاعات شرکت ها می باشند نقش مهمی را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ایفا می نمایند، این امر با ارائه دو نوع عمده خدمات از سوی آن ها به شرکت کنندگان در بازار تحقق می یابد نخست این که آنها اطلاعات پیچیده شرکت ها را به گونه ای گردآوری و پردازش می نمایند که به آسانی توسط سرمایه گذاران بی تجربه قابل فهم است از سویی دیگر آنها اطلاعاتی را فراهم می نمایند که هنوز به طور گسترده در بازار انتشار نیافته است. از اینرو با افزایش تعداد تحلیلگران پی گیر یک شرکت این انتظار وجود دارد که میزان عرضه اطلاعات در مورد آن شرکت نیز افزایش یابد که این به نوبه خود بیانگر عدم تقارن اطلاعاتی کمتر در مورد یک شرکت است. [12]


دیدگاهتان را بنویسید